Drukuj
poniedziałek, 29 sierpnia 2022 14:05

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


ZAPYTANIE OFERTOWE

na

„Budowę obiektów małej architektury pełniących funkcje rekreacyjne”
t
j. 13 placów zabaw w miejscowościach: Strzyżów, Tułkowice, Glinik Średni, Pietrusza Wola, Czarnorzeki, Krościenko Wyżne, Dobrynia, Wolica, Myscowa, Kołaczyce, Toki, Osiek Jasielski, Tarnowiec


I. Nazwa projektu oraz programu

Projekt pt. „Sieć Infrastruktury Rekreacyjno- Edukacyjnej Dla Dzieci” realizowany jest ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

II. Nazwa i adres zamawiającego

Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów, Tel. (017)276 46 03, NIP: 819-15-98-112, KRS: 0000250016 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

III. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu 13 obiektów infrastruktury rekreacyjnej tj. placów zabaw na obszarze 2 partnerskich Lokalnych Grup Działania celem realizacji projektu współpracy pt. „Sieć Infrastruktury Rekreacyjno- Edukacyjnej Dla Dzieci”. W skład zamówienia wchodzi: dostarczenie nowych urządzeń/elementów, montaż oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych dla obu parterów projektu:

1) Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania (partner nr 1) – łącznie 6 identycznych placów zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi (poliwęglan wylewany), zgodnie z projektami zagospodarowania działek i przedmiarami robót budowlanych w miejscowościach: Strzyżów, Tułkowice, Glinik Średni, Pietrusza Wola, Czarnorzeki, Krościenko Wyżne.
2) Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja (partner nr 2) – zostanie wykonanych łącznie 7 identycznych placów zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi (żwirek), zgodnie z projektami zagospodarowania działek i przedmiarami robót budowlanych w miejscowościach: Dobrynia, Wolica, Myscowa, Kołaczyce, Toki, Osiek Jasielski, Tarnowiec

*podsumowanie podstawowych parametrów znajduje się w załączniku nr 7 niniejszego zapytania (do pobrania również TUTAJ)

2. Dopuszcza się wprowadzenie zamiennych produktów do przewidzianych w projekcie jednak pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze od tych zaproponowanych w projekcie i zostaną wykonane zgodnie z polskimi normami, przepisami prawa budowlanego oraz dokumentacji**

** w przypadku urządzeń wielofunkcyjnych dopuszcza się zestawy nieznacznie mniejsze, jednak nie więcej niż 10% w stosunku do zestawów ujętych w projektach zagospodarowania działek, przy jednoczesnym zachowaniu wielkość nawierzchni bezpiecznej ujętych w ww. projektach.

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia powinien nastąpić do:

 • 30.04.2023 r. w przypadku Partnera nr 1
 • 31.12.2022 r. w przypadku Partnera nr 2

4. Miejsce realizacji

Lp.

Partner nr

Położenie działki ewidencyjnej

Dane według ewidencji gruntów i budynków

Powiat

Gmina

Nazwa obrębu ewidencyjnego

Nr obrębu
ewidencyjnego

Nr działki ewidencyjnej

1

1

Strzyżowski

Strzyżów

Strzyżów

0001

550/24

2

1

Strzyżowski

Wiśniowa

Tułkowice

0012

134/1, 134/2

3.

1

Strzyżowski

Frysztak

Glinik Średni

0005

314/3

4.

1

Krośnieński

Wojaszówka

Pietrusza
Wola

0006

176

5.

1

Krośnieński

Korczyna

Czarnorzeki

0001

500/4

6.

1

Krosnieński

Kroscienko Wyżne

Krościenko Wyżne

0001

4011/3

7.

2

Jasielski

Dębowiec

Dobrynia

0003

1405

8.

2

Jasielski

Jasło

Wolica

0017

300/41

9.

2

Jasielski

Krempna

Myscowa

0006

521

10

2

Jasielski

Kołaczyce

Kołaczyce

0001

259

11.

2

Jasielski

Nowy Żmigród

Toki

0019

929/2

12.

2

Jasielski

Osiek Jasielski

Osiek Jasielski

0003

1159

13.

2

Jasielski

Tarnowiec

Tarnowiec

0015

386/3


Poniżej mapa z lokalizacją wszystkich projektowanych placów zabaw (kliknij aby zobaczyć większy rozmiar)IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie niżej wymienione warunki:

 1. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, wykonali przynajmniej 2 zadania o wartości jednostkowej nie mniejszej niż 200 000 zł brutto, dotyczących budowy placów zabaw lub innych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Za jedno zadanie należy uznać robotę będącą przedmiotem jednej umowy. Wykaz wykonywanych zadań należy podać w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia/zapytania ofertowego.
 2. Zaoferują okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy na wykonanie przedmiotu zamówienia.


V. Opis sposobu wyboru i odrzucenia oferty

1. Kryteria oceny ofert

Złożone oferty po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:

1) Cena wykonania zamówienia – 70%

2) Okres gwarancji – 30%


2. Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższymi wzorami:

1) Kryterium – cena oferty (C):

Ocenie zostanie poddana cena oferty (brutto) za realizację przedmiotu zamówienia podana w formularzu ofertowym. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

Ilość punktów: C = Cn/Cb  x 70 pkt

Gdzie:

Cn – najniższa cena ofertowa, z ofert ważnych na tym etapie badania,

Cb – cena oferty badanej.

Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 70 punktów.


2) Kryterium – okres gwarancji (G):

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza ofertowego i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach licząc od momentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru.

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od momentu odbioru przedmiotu zamówienia, a maksymalny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 84 miesiące licząc od momentu odbioru przedmiotu zamówienia. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż 84 miesiące liczone będzie, jak dla 84 miesięcy.

W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze okres gwarancji na wykonywany przedmiot zamówienia krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę  Wykonawcy jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. Liczba punktów, która można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

Ilość punktów: G = Gb/Gn  x 30 pkt

Gdzie:

Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia z ofert ważnych,

Gb – okres gwarancji na przedmiot zamówienia zaoferowany w ofercie badanej.
Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 30 punktów.


3) Łączna liczba uzyskanych punktów (P):

P = C + G

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100.


3. Sposób wyboru Wykonawcy

1) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów i okaże się najkorzystniejsza. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku,
2) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną,
3) Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, do złożenia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia (e-mailowo lub telefonicznie), ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny w przypadku, o którym mowa w pkt. 2
4) Po zakończaniu postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy, Zamawiający udostępni przez zamieszczenie na stronie internetowej www.lgdleader.pl informacje o:

a) Wyborze Wykonawcy wraz z wykazem ofert, które wpłynęły w postępowaniu, podaniem warunków udziału w postępowaniu i kryteriami oceny, albo
b) Odrzuceniu wszystkich ofert wraz wykazem ofert, które wpłynęły w postępowaniu, podaniem warunków udziału w postepowaniu i kryteriami oceny ofert, albo
c) Niezłożeniu żadnej oferty, albo
d) Zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

5) Wybór oferty wykonawcy zostanie udokumentowany protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Przesłanki odrzucenia oferty

1) Oferta podlega odrzuceniu, w przypadku, gdy:

a) Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, lub
b) Została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego
c) Oferta została złożona po terminie składania ofert.

2) Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

a) Zawiera cenę wyższą niż w złożonej ofercie, lub
b) Została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez Zamawiającego w wezwaniu do złożenia tych ofert.


VI. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego wykonawcy,
 2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym,
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, a cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 5. Przed upływem terminu składania ofert można zmienić treść zapytania ofertowego, jeżeli zmienione zapytanie ofertowe zostanie udostępnione różnym podmiotom poprzez udostępnienie na stronie internetowej www.lgdleader.pl przed upływem tego terminu.
 6. Wszelką korespondencję dotyczącą tego postępowania należy kierować na adres: Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania, ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 7. Ofertę można składać w formie papierowej (osobiście, wysłanie listem lub przesyłka kurierską) lub e-mailowej (skan wymaganych dokumentów)
 8. Termin składania ofert: do dnia 05.09.2022 r.
 9. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu.
 10. Złożona oferta wiąże wykonawcę przez okres 60 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym jako termin składania ofert,
 11. Zamawiający przeprowadzi procedurę oceny w terminie uwzględniającym czas związania ofertą z Wykonawcą,
 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 13. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


VII. Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru żadnej z ofert, bez podania uzasadnienia,
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonywania zamówienia podwykonawcom, w szczególności w przypadku wykonania nawierzchni bezpiecznych czy robót ziemnych.

VIII.    Warunki zmiany umowy

 1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wzór umowy znajduje się w Załączniku nr 6 do niniejszego ogłoszenia.


 IX.    Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Formularz ofertowy (wg załączonego wzoru),
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg załączonego wzoru),
 3. Wykaz wykonywanych zadań wraz z dowodami wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zadania (wg załączonego wzoru),
 4. Projekty/ karty techniczne oferowanych urządzeń.


X.    Przetwarzanie danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem ofertowym na wykonanie zadania „Budowa obiektów małej architektury pełniących funkcje rekreacyjne”;
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia płatności ostatecznej na realizację operacji pn. „Sieć Infrastruktury Rekreacyjno- Edukacyjnej dla Dzieci” realizowanej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupa działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Załączniki

1. Formularz ofertowy   wersja

2. Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wersja

3. Wykaz wykonywanych zadań wersja

4a. Przedmiar robót budowlanych - STRZYŻÓW
4b. Przedmiar robót budowlanych - TUŁKOWICE
4c. Przedmiar robót budowlanych - GLINIK ŚREDNI
4d. Przedmiar robót budowlanych - PIETRUSZA WOLA
4e. Przedmiar robót budowlanych - CZARNORZEKI
4f. Przedmiar robót budowlanych - KROŚCIENKO WYŻNE
4g. Przedmiar robót budowlanych - DOBRYNIA
4h. Przedmiar robót budowlanych - WOLICA
4i. Przedmiar robót budowlanych - MYSCOWA
4j. Przedmiar robót budowlanych - KOŁACZYCE
4k. Przedmiar robót budowlanych - TOKI
4l. Przedmiar robót budowlanych - OSIEK JASIELSKI
4ł. Przedmiar robót budowlanych - TARNOWIEC

5a. Projekt zagospodarowania działki - STRZYŻÓW
5b. Projekt zagospodarowania działki - TUŁKOWICE
5c. Projekt zagospodarowania działki - GLINIK ŚREDNI
5d. Projekt zagospodarowania działki - PIETRUSZA WOLA
5e. Projekt zagospodarowania działki - CZARNORZEKI
5f. Projekt zagospodarowania działki - KROŚCIENKO WYŻNE
5g. Projekt zagospodarowania działki - DOBRYNIA
5h. Projekt zagospodarowania działki - WOLICA
5i. Projekt zagospodarowania działki - MYSCOWA
5j. Projekt zagospodarowania działki - KOŁACZYCE
5k. Projekt zagospodarowania działki - TOKI
5l. Projekt zagospodarowania działki - OSIEK JASIELSKI
5ł. Projekt zagospodarowania działki - TARNOWIEC

6. Wzór umowy 
7. Podsumowanie parametrów zamówienia