Rozstrzygnięcie II zapytania ofertowego SIREDD Drukuj

Stowarzyszenie Czarnorzecko- Strzyżowska Lokalna Grupa Działania, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 29 sierpnia 2022 r. wybrana została jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcy: Grupa EPX Paweł Matera Pustków 288, 39-205 Pustków

Protokół z przebiegu postępowania ofertowego do pobrania TUTAJ