Walne Zebranie Członków LGD Drukuj
piątek, 16 września 2022 06:44

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje, że na podstawie §17 Statutu Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania - zwołuje: WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, które odbędzie się w dniu 30.09.2022 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjno-bankietowej Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, ul. Mostowa 2  (II piętro).


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza obrad oraz przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie porządku Obrad Walnego Zebrania Członków.
 4. Informacja Zarządu o stanie realizacji zadań przyjętych do wykonania w 2021 roku, w zakresie poddziałania 19.2, 19.3 i 19.4, objętych PROW na lata 2014-2020.
 5. Ustalenie zadań do zrealizowania do końca bieżącej perspektywy finansowej z uwzględnieniem spraw związanych z realizacją poddziałania 19.2, 19.3 i 19.4, objętych PROW na lata 2014-2020.
 6. Zapoznanie z wynikami spotkań konsultacyjnych dotyczących przygotowania nowej LSR na lata 2023-2027.
 7. Zapoznanie z pracą Zarządu w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 rok i przedstawienie stanowiska w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 9. Dyskusja nad złożonymi: sprawozdaniem i informacjami.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • przyjęcia sprawozdań dotyczących stanu realizacji LSR oraz bilansu zysków i strat,
 • udzielenia absolutorium dla Zarządu,
 • ustalenia zadań do realizacji do końca bieżącej perspektywy finansowej.

      11.Wolne wnioski i zapytania, sprawy różne.
      12. Zakończenie obrad.


Z uwagi na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodne i punktualne przybycie. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z postanowieniem § 11 Statutu i złożoną Deklaracją Członkowską obowiązkiem każdego Członka jest opłacanie składki członkowskiej, która wynosi 10 zł rocznie dla osób fizycznych i osób prawnych z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD, w przypadku nie spełnienia warunku liczebności (co najmniej 50% członków) Walne Zebranie Członków obędzie się w drugim terminie, tego samego dnia po upływie pół godziny.


Za Zarząd LGD

Marek Śliwiński

Prezes Zarządu