Drukuj
niedziela, 23 października 2016 10:34

             

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2016


Stowarzyszenie Czarnorzecko - Strzyżowska Lokalna Grupa Działania

działające na terenie gmin:

Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie:

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 7 listopad do 22 listopad 2016 r. O terminie złożenia wniosku decyduje data jego dostarczenia do Biura Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD.

Miejsce składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy) w Biurze Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD,  ul. Daszyńskiego 3, 38-100 Strzyżów, w godz. pon. 8.00 – 16.00, wt.- pt. 7.00- 15.00.

Złożenie wniosku jest potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę/y uprawnione oraz zawierać adres Wnioskodawcy. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.


II. Forma wsparcia

Pomoc ma formę premii (w formie płatności ryczałtowej), a jej wysokość waha się w zależności od rodzaju podejmowanej działalności:

 1. Działalność produkcyjna – 100 000 zł.
 2. Działalność usługowa w zakresie:
 • budownictwo
 • informacja i komunikacja
 • zakwaterowanie i gastronomia
 • kultura, rozrywka i rekreacja

- 80 000 zł.

3. Działalność usługowa w pozostałym zakresie – 50 000 zł.


III. Zakres tematyczny operacji:

Zakres tematyczny operacji dotyczy PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (§2 ust. 1 pkt. 2 lit. a, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, z póź. zm.)

Zakres ten realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020 przez:

Cel ogólny II. Podniesienie standardu życia mieszkańców obszaru objętego LSR poprzez rozwój przedsiębiorczości i wzrost aktywności zawodowej.

Cel szczegółowy II.2 Aktywizacja  społeczeństwa zmierzająca do podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie II.2.1 Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej, w tym w szczególności przez osoby bezrobotne.


IV. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR
II. Podniesienie standardu jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSR poprzez rozwój przedsiębiorczości i wzrost aktywności zawodowej
Cel(e) szczegółowe LSR
II.2. Aktywizacja  społeczeństwa zmierzająca do podejmowania własnej działalności gospodarczej
Przedsięwzięcia
II.2.1. Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej, w tym w szczególności przez osoby bezrobotne
Wskaźniki
Lp.                            
Jedn. miary   

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Wartość wskaźnika z LSRWartość zrealizowanych wskaźników z LSRWartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1.
Liczba nowo utworzonych działalności gospodarczych przez mieszkańców obszaru objętego LSR
szt.
7
0
3
4
2.
Liczba nowo utworzonych działalności gospodarczych przez przedstawicieli grup defaworyzwanych
szt.
12
0
6
6


V. Warunki udzielenia wsparcia.

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu.
 3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 4. Zgodność operacji z LSR Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.


VI. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Lp

Nazwa lokalnego kryterium wyboru

Opis lokalnego kryterium wyboru

Punktacja

1

Potencjał wnioskodawcy umożliwiający realizację projektu

Wnioskodawca posiada udokumentowane zaplecze, wykształcenie i doświadczenie zawodowe odpowiednie do przedmiotu planowanej działalności

15

Wnioskodawca posiada udokumentowane wykształcenie i doświadczenie zawodowe odpowiednie do przedmiotu planowanej działalności

10

Wnioskodawca posiada udokumentowane wykształcenie lub doświadczenie zawodowe lub zaplecze odpowiednie do przedmiotu planowanej działalności

5

Wnioskodawca nie posiada udokumentowanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego odpowiedniego do przedmiotu planowanej działalności

0

2

Ilość utworzonych miejsc pracy  (bez samo zatrudnienia)

W wyniku realizacji projektu powstanie więcej niż 2 etaty

15

W wyniku realizacji projektu powstanie więcej niż 1 etat

10

W wyniku realizacji projektu powstanie mniej niż 1 etat

5

W wyniku realizacji projektu nie powstanie nowe miejsce pracy

0

3

Walka z bezrobociem

Wnioskodawca jest osobą bezrobotną

10

Wnioskodawca nie jest osobą bezrobotną

0

4

Promowanie przedstawicieli grup de faworyzowanych ujętych w LSR

Wnioskodawca jest przedstawicielem jednej z grup defaworyzowanych

10

Wnioskodawca nie jest przedstawicielem jednej z grup defaworyzowanych

0

5

Wielkość miejscowości na terenie której projekt będzie realizowany

Realizacja projektu w miejscowości do 500 mieszkańców (włącznie)

10

Realizacja projektu w miejscowości pomiędzy 500 a 1500 mieszkańców (włącznie)

5

Realizacja projektu w miejscowości powyżej 1500 mieszkańców

0

6

Innowacyjny charakter projektu

Projekt jest innowacyjny na skalę województwa podkarpackiego

15

Projekt jest innowacyjny na skalę obszaru objętego LSR

10

Projekt jest innowacyjny na skalę gminy w której będzie realizowany

5

Projekt nie jest innowacyjny

0

7

Potencjał przedsiębiorstwa w zakresie eksportu produktów i usług

Wnioskodawca będzie sprzedawał swoje produkty lub usługi głównie podmiotom z poza obszaru objętego LSR

10

Wnioskodawca będzie sprzedawał swoje produkty lub usługi głównie podmiotom z obszaru objętego LSR

5

Wnioskodawca będzie sprzedawał swoje produkty lub usługi głównie podmiotom z gminy, w której prowadzi działalność gospodarczą

0

Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów wynosi   -   85

Ustalone MINIMUM PUNKTÓW przy wyborze operacji do dofinansowania, stanowi około 25 % maksymalnej liczby punktów, co dla celu szczegółowego II.2  wynosi - 21


VII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji to:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na wymaganym formularzu wraz z kompletem załączników – dotyczy potwierdzenia spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji nr: 2,4,5,6,7.
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe i zaplecze Wnioskodawcy – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD (oświadczenia, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy, licencje, świadectwa itp.) – dotyczy kryterium wyboru nr 1.
 3. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (oryginał), wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku, o posiadanym statusie osoby bezrobotnej – dotyczy kryterium wyboru nr 3 i 4.


VIII. Miejsce udostępnienia opisu kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Opis kryteriów wyboru operacji wraz z zasadą przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium dostępne są są na stronie internetowej Czarnorzecko Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania www.lgdleader.pl (TUTAJ)


IX. Limit dostępnych środków.

Limit dostępnych środków w ramach obecnego naboru wynosi: 900 000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych).


X. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie wsparcia, jak również opisu kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularze umów o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania www.lgdleader.pl, a także na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego www.prow.podkarpackie.pl (kliknij aby wejść na stronę na której znajdują się formularze wniosków)

Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie LGD w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 3, w godz. pon. 8.00 – 16.00, wt.- pt. 7.00- 15.00.   tel./fax.: 17 276 46 03, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Ważne dokumenty obowiązujące w trakcie trwania naboru:

Formularze wniosków

LSR wraz z załącznikami (obowiązująca od 21.10.2016 r.)

Procedury wyboru i oceny operacji
(obowiązujące od 21.10.2016 r.)

Regulamin organu decyzyjnego  (obowiązujący od 21.10.2016 r.)

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (obowiązujące od 07.07.2016 r.)

Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (obowiązujący od 07.07.2016 r.)

Cel ogólny LSR

II. Podniesienie standardu jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSR poprzez rozwój przedsiębiorczości i wzrost aktywności zawodowej

Cel(e) szczegółowe LSR

II.2. Aktywizacja  społeczeństwa zmierzająca do podejmowania własnej działalności gospodarczej

Przedsięwzięcia

II.2.1. Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej, w tym w szczególności przez osoby bezrobotne

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

 Liczba nowo utworzonych działalności gospodarczych przez mieszkańców obszaru objętego LSR

 szt.

 7

 0

 3

 4

2

 Liczba nowo utworzonych działalności gospodarczych przez przedstawicieli grup defaworyzwanych

 szt.

12 

 6

6

 

Ankieta

Reklama

Projekty współpracy

Reklama
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama