Projekt grantowy 1 Drukuj

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez wspieranie organizacji pozarządowych
w realizacji ich celów statutowych zgodnych z PROW 2014-2020

mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego oraz wzrost aktywności mieszkańców obszaru
objętego LSR Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD, poprzez stworzenie 2 stron internetowych, wydanie 5 publikacji oraz przeprowadzenie 2 kampanii społecznych,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

W dniu 10.09.2018 r. Czarnorzecko - Strzyżowska Lokalna Grupa Działania zawarła z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizację projektu grantowego pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ich celów statutowych zgodnych z PROW 2014-2020”.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje realizacje 5 zadań na obszarze gmin: Strzyżów, Wojaszówka, Frysztak, Wiśniowa które, zakładają: wydanie publikacji lub utworzenie stron internetowych dotyczących obszaru LSR lub działalności beneficjenta jak i przeprowadzenie kampanii społecznych skierowanych do mieszkańców LSR, zwieszających wiedzę i świadomość mieszkańców na tematy ważne dla poszczególnych miejscowości, gmin.

 

Wnioskowana kwota pomocy: 82 000 zł (z umowy przyznania pomocy)

 

Operacja wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD:

Cel ogólny LSR

III. Wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez podnoszenie świadomości  i aktywności społecznej zmierzające do budowania systemów wartości opartych o poczucie identyfikacji z obszarem Czarnorzecko- Strzyżowskim

Cel szczegółowy LSR

III.1. Rozwój aktywności społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie

III.1.2 Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ich celów statutowych zgodnych z PROW na lata 2014-2020