Drukuj
poniedziałek, 08 listopada 2021 12:55

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2021


Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
działające na terenie gmin:

Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania nr II.2: Aktywizacja  społeczeństwa zmierzająca do podejmowania własnej działalności gospodarczej”, w ramach przedsięwzięcia:


II.2.1 WSPARCIE NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ OSOBY BEZROBOTNE


I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 26 listopad do 10 grudzień 2021 r. O terminie złożenia wniosku decyduje data jego dostarczenia do Biura Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD.

Miejsce składania wniosków: kompletny wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy) w Biurze Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD,  ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów, w godz. pon. 8.00 – 16.00, wt.- pt. 7.00- 15.00.

Złożenie wniosku jest potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, indywidualne oznaczenie wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę/y uprawnione oraz zawierać adres Wnioskodawcy. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.


II. Zakres tematyczny operacji:

Zakres tematyczny realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020 przez:

Cel ogólny II. Podniesienie standardu jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSR poprzez rozwój przedsiębiorczości i wzrost aktywności zawodowej

Cel szczegółowy II.2 Aktywizacja  społeczeństwa zmierzająca do podejmowania własnej działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie II.2.1 Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej, w tym w szczególności przez osoby bezrobotne

Powyższy zakres tematyczny dotyczy §2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (z póź. zm.) tj. podejmowanie działalności gospodarczej.


III. Kto może ubiegać się przyznanie pomocy.

Osoba fizyczna, jeżeli:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy:

 • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 • w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, – i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy na finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Informacje o warunkach ubiegania się o wsparcie znajdują się także na stronie internetowej LGD pod adresem: http://lgdleader.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=88&Itemid=205


IV. Forma i wysokość wsparcia.

Pomoc ma formę premii (w formie płatności ryczałtowej), a jej wysokość waha się w zależności od rodzaju podejmowanej działalności:

 1. Działalność produkcyjna – 100 000 zł.
 2. Działalność usługowa w zakresie:
 • budownictwo
 • informacja i komunikacja
 • zakwaterowanie i gastronomia
 • kultura, rozrywka i rekreacja

- 80 000 zł.

3. Działalność usługowa w pozostałym zakresie – 50 000 zł.


V. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR

II. Podniesienie standardu jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSR poprzez rozwój przedsiębiorczości i wzrost aktywności zawodowej

Cel szczegółowy LSR

II.2. Aktywizacja  społeczeństwa zmierzająca do podejmowania własnej działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie

II.2.1. Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej, w tym w szczególności przez osoby bezrobotne

Wskaźniki

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1.

Liczba nowo utworzonych działalności gospodarczych przez mieszkańców obszaru objętego LSR

szt.

15

7

8

0


VI. Warunki udzielenia wsparcia.

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu.
 3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 4. Zgodność operacji z LSR Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.


VII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Lp

Nazwa lokalnego kryterium wyboru

Opis lokalnego kryterium wyboru

Punktacja

1.

Potencjał wnioskodawcy umożliwiający realizację projektu

Wnioskodawca posiada udokumentowane wykształcenie i doświadczenie zawodowe odpowiednie do przedmiotu planowanej działalności

10

Wnioskodawca posiada udokumentowane wykształcenie lub doświadczenie zawodowe odpowiednie do przedmiotu planowanej działalności

5

Wnioskodawca nie posiada udokumentowanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego odpowiedniego do przedmiotu planowanej działalności

0

2.

Walka z bezrobociem i promowanie przedstawicieli grup de faworyzowanych ujętych w LSR

Wnioskodawca jest osobą bezrobotną

10

Wnioskodawca nie jest osobą bezrobotną

0

3.

Wielkość miejscowości na terenie której projekt będzie realizowany

Realizacja projektu w miejscowości do 500 mieszkańców (włącznie)

10


Realizacja projektu w miejscowości pomiędzy 500 a 1500 mieszkańców (włącznie)

5


Realizacja projektu w miejscowości powyżej 1500 mieszkańców

0

4.

Innowacyjny charakter projektu

Projekt jest innowacyjny na skalę województwa podkarpackiego

15

Projekt jest innowacyjny na skalę obszaru objętego LSR

10


Projekt jest innowacyjny na skalę gminy w której będzie realizowany

5


Projekt nie jest innowacyjny


0

5.

Wnioskodawca korzystał z doradztwa w zakresie rozpatrywanego wniosku w biurze LGD

Wnioskodawca złożył wniosek i korzystał z usług doradczych bezpośrednio (osobiście) w biurze LGD przed zakończeniem naboru

5

Wnioskodawca złożył wniosek i nie korzystał z  usług doradczych bezpośrednio (osobiście) w biurze LGD przed zakończeniem naboru

0

Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów wynosi   -  50

Ustalone MINIMUM PUNKTÓW przy wyborze operacji do dofinansowania, stanowi około 25% maksymalnej liczby punktów, co dla celu szczegółowego II.2  wynosi – 13


VIII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji to:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na wymaganym formularzu wraz z kompletem załączników dotyczy potwierdzenia spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru nr 1-4.
 2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (oryginał), wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku, o posiadanym statusie osoby bezrobotnej – dotyczy potwierdzenia kryterium wyboru nr 2.
 3. Oświadczenie potwierdzające potencjał Wnioskodawcy umożliwiający realizację projektu – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez LGD - dostępny TUTAJ (wersja edytowalna ) i TUTAJ (wersja nieedytowalna ) - dotyczy kryterium wyboru nr 1
 4. Informacja Wnioskodawcy o innowacyjności projektu – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez LGD - dostępny TUTAJ (wersja edytowalna ) i TUTAJ (wersja nieedytowalna ) - dotyczy kryterium wyboru nr 4


IX. Miejsce udostępnienia opisu kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Opis kryteriów wyboru operacji wraz z zasadą przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium dostępne są TUTAJ (wersja nieedytowalna )


X. Limit dostępnych środków.

Limit dostępnych środków w ramach obecnego naboru wynosi: 180 000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy euro) co przy indykatywnym kursie 4PLN/EURO wynosi: 720 000 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).


XI. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie wsparcia.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularze umów o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania www.lgdleader.pl, a także na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego www.prow.podkarpackie.pl.

Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie LGD w Strzyżowie, ul. Mostowa 2 (IV piętro), w godz. pon. 8.00 – 16.00, wt.- pt. 7.00- 15.00.   tel./fax.: 17 276 46 03, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Ważne dokumenty obowiązujące w trakcie trwania naboru:

Formularze wniosków
LSR wraz z załącznikami (obowiązująca od 08.10.2021 r.)
Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (obowiązujący od 08.10.2021 r.)
Procedury wyboru i oceny operacji (obowiązujące od 21.10.2021 r.)
Regulamin organu decyzyjnego (po zmianach 13.02.2018 r.)
Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (obowiązujące od 21.10.2021 r.)

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach LGD stan na 31.12.2013 r.

 

Kontakt

Reklama

Projekty współpracy PROW

Reklama
Reklama
Reklama