Projekt współpracy SIREDD Drukuj

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja pn. „Sieć Infrastruktury Rekreacyjno – Edukacyjnej Dla Dzieci” mająca na celu utworzenie i promocję 13  obiektów małej architektury  na terenie objętym LSR partnerów projektu współpracy w celu udostępniania nowopowstałej infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej wśród lokalnych mieszkańców oraz turystów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania


„SIEĆ INFRASTUKTURY REKREACYJNO – EDUKACYJNEJ DLA DZIECI” (SIREDD) to projekt współpracy realizowany przez 2 partnerów (LGD), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Partnerzy projektu:

  • Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
  • Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja


W dniu 16.08. 2022 roku została podpisana umowa  z Zarządem Województwa Podkarpackiego na realizację projektu SIREDD.

W ramach projektu  współpracy,  przewidziano:

  • Budowę obiektów małej architektury pełniącej funkcję rekreacyjno - edukacyjne
  • Promocję aktywnego trybu życia.

Budowa obiektów małej architektury pełniącej funkcję rekreacyjno - edukacyjne - w ramach zadania zostanie wybudowanych 13 ogólnodostępnych placów  zabaw pełniących funkcje rekreacyjne. Place zabaw zostaną wybudowane na terenach  Lokalnych Grup Działania biorących udział w projekcie współpracy (po jednym placu zabaw dla każdej gminy członkowskiej). Każdy z nowopowstałych placów zabaw zostanie wyposażony w odpowiednie elementy/urządzenia potrzebne najmłodszym mieszkańcom do ciekawej, aktywnej i bezpiecznej zabawy, zamontowane  zostaną tablice informacyjne wraz z instrukcją obsługi  oraz ławki i kosze.

Na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD powstanie 6 nowych placów zabaw (po jednej w każdej gminie) i będą one zlokalizowane w następujących miejscowościach:

  • Strzyżów,
  • Tułkowice,
  • Glinik Średni,
  • Czarnorzeki,
  • Pietrusza Wola,
  • Krościenko Wyżne

Powstałe obiekty będą ogólnodostępne i niekomercyjne, zwiększą ofertę rekreacyjno - edukacyjną obszaru LGD i zachęcą do aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców, turystów.

Promocja aktywnego trybu życia- w ramach zadania zostaną wykonane działania promocyjne mające na celu promocję powstałych placów zabaw a tym samym propagowanie, zachęcenie mieszkańców, turystów do  aktywnej na świeżym powietrzu  rekreacji i  edukacji z wykorzystaniem  powstałej infrastruktury.