Projekt grantowy 5 Drukuj

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja pn. „Publikacje oraz zakup wyposażenia do centrow kultury wiejskiej szansą na rozówj aktywności społeczności lokalnej

mająca na celu, wzrost aktywności 14 centrów kultury wiejskiej w  sprzęt i urządzenia zwiększające ich atrakcyjność, oraz wydanie 3 publikacji ukazujących bogatą historię, tradycje i posiadane zasoby regionu,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

W dniu 07.10.2022 r. Czarnorzecko - Strzyżowska Lokalna Grupa Działania zawarła z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizacje projektu grantowego pn. „Publikacje oraz zakup wyposażenia do centrow kultury wiejskiej szansą na rozwój aktywności społeczności lokalnej”.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje realizacje 17 zadań, które obejmują  wyposażenie centrów kultury wiejskiej w niezbędny sprzęt i urządzenia wspierające aktywność kulturalną mieszkańców oraz wydanie publikacji dotyczących obszaru LSR.

Wnioskowana kwota pomocy: 289 389 zł (z umowy przyznania pomocy)

 

Operacja wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD:

Cel ogólny LSR

III. Wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez podnoszenie świadomości  i aktywności społecznej zmierzające do budowania systemów wartości opartych o poczucie identyfikacji z obszarem Czarnorzecko- Strzyżowskim

Cel szczegółowy LSR

III.1. Rozwój aktywności społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie

III.1.5 Wsparcie aktywności społeczności lokalnej