Walne Zebranie Członków Czarnorzecko- Strzyżowskiej LGD Drukuj
piątek, 19 maja 2023 12:41

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje, że na podstawie §17 Statutu Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania - zwołuje: WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, które odbędzie się w dniu 02.06.2023 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjno-bankietowej Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, ul. Mostowa 2  (II piętro).


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
  2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza obrad oraz przyjęcie uchwałą Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.
  3. Informacja Zarządu o stanie realizacji zadań przyjętych do wykonania w 2022 roku, w zakresie poddziałania 19.2, 19.3 i 19.4, objętych PROW na lata 2014-2020. Ustalenie zadań do realizacji do końca bieżącej perspektywy finansowej.
  4. Zapoznanie z pracą Zarządu w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 rok i przedstawienie stanowiska w sprawie absolutorium dla Zarządu.
  6. Zapoznanie z treścią przygotowanej propozycji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - LSR na lata 2023-2027 wraz z załącznikami.
  7. Informacja nt. proponowanych zmian do Statutu Stowarzyszenia.
  8. Dyskusja nad złożonymi: sprawozdaniem i informacjami.
  9. Wybory nowego składu Rady LGD.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie:

-        przyjęcia Bilansu i Rachunku zysków i strat za 2022 r.

-        przyjęcia sprawozdań dotyczących stanu realizacji LSR oraz bilansu zysków i strat,

-        udzielenia absolutorium dla Zarządu,

-        przyjęcie nowej LSR na lata 2023-2027

-        przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia

-        wyboru składu Rady Decyzyjnej.

11.Wolne wnioski i zapytania, sprawy różne.

12. Zakończenie obrad.