Podpisano Umowę Ramową na nowy okres programowania Drukuj
czwartek, 11 stycznia 2024 08:33

W dniu 09.01.2024 r. Czarnorzecko- Strzyżowska Lokalna Grupa Działania, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Marka Śliwińskiego, zawarła z Zarządem Województwa Podkarpackiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023-2027 na kwotę € 3 688 806,75 euro.


Umowa ta finansowana będzie w ramach dwóch programów: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) oraz Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027) ze środków funduszy EFRROW i EFS +. Przyjęta do dofinansowania LSR zakłada realizację następujących obszarów tematycznych:

1.    Tworzenie nowych firm w branży turystycznej - pomoc finansowa na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej i okołoturystycznej

 • pomoc dla mieszkańców obszaru objętego LSR nie prowadzących działalności gospodarczej
 • wysokość pomocy do 150 tys. zł
 • pula środków € 175 tys.
 • zaplanowane nabory: 2024 r.

2.    Rozwój przedsiębiorstw działających w branży turystycznej - pomoc finansową dla mikro i małych przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej na inwestycje, które przyczynią się do ich rozwoju, wzrostu konkurencyjności, wzrostu zatrudnienia

 • wysokość pomocy do 500 tys. zł
 • pula środków € 575 000,00
 • zaplanowane nabory: 2025 i 2027 r.

3.    Rozwój gospodarstw rolnych w kierunku turystyki - pomoc finansowa na rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych w zakresie agroturystyki i zagród edukacyjnych

 • pomoc dla rolników i domowników
 • wysokość pomocy do 150 tys. zł
 • pula środków € 75 000,00
 • zaplanowane nabory: 2025 r.

4.    Rozwój infrastruktury publicznej służącej mieszkańcom i turystom – pomoc finansowa na inwestycje przyczyniające się do powstania obiektów i urządzeń turystycznych, które będą służyć przyjeżdżającym na nasz obszar turystom i mieszkańcom  

 • wysokość pomocy do 500 tys. zł
 • pula środków € 950 000,00
 • zaplanowane nabory: 2024 i 2027 r.


5.    Poznawanie i ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego - wspieranie inicjatyw związanych z ochroną oraz promocją dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego. Planuje się dwa typy operacji: nie inwestycyjne, w tym:  wydarzenia,  publikacje, warsztaty,  imprezy, kampanie,  jak również inwestycyjne, w tym:  zakup strojów regionalnych,  tworzenie lub rozwój obiektów pełniących funkcje muzealne, wyposażenie zespołów kultywujących lokalny folklor

 • przedsięwzięcie realizowane poprzez projekty grantowe
 • wysokość pomocy: 5-50 tys. zł dla jednego grantobiorcy
 • pula środków € 225 tys.
 • zaplanowane nabory: 2025 i 2027 r.


6.    Wsparcie jakości edukacji - wspieranie kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji

 • przedsięwzięcie realizowane poprzez projekty grantowe
 • dla osób prawnych, jednostek sektora finansów publicznych
 • maksymalna wartość projektu grantowego to 200 000,00 €, ryczałt
 • zaplanowane nabory: 2024, 2025, 2026, 2027 r.


7.    Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej - przedsięwzięcie polegające na wspieraniu działań przyczyniających się do zwiększenia dostępności oraz zwiększenia liczby osób korzystających z usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, w tym szczególnie w obszarze pomocy społecznej

 • przedsięwzięcie realizowane poprzez projekty grantowe
 • dla osób prawnych, jednostek sektora finansów publicznych
 • maksymalna wartość projektu grantowego to 200 000,00 €, ryczałt
 • zaplanowane nabory: 2024, 2025, 2026, 2027 r.


Nabory wniosków na operacje finansowane ze środków PS WPR, ogłaszane będą po opracowaniu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wytycznych szczegółowych w ramach PS WPR 2023-2027 oraz udostępnieniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Wsi systemu teleinformatycznego, za pomocą którego składane będą wnioski.


Treść umowy do pobrania TUTAJ