Walne Zebranie Członków Czarnorzecko- Strzyżowskiej LGD Drukuj

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje, że na podstawie §17 Statutu Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania - zwołuje: WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, które odbędzie się w dniu 05.06.2024 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjno-bankietowej Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, ul. Mostowa 2  (II piętro).Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza obrad oraz przyjęcie uchwałą Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków.
 3. Informacja Zarządu o stanie realizacji zadań przyjętych do wykonania w 2023 roku, w zakresie poddziałania 19.2, 19.3 i 19.4, objętych PROW na lata 2014-2020.
 4. Ustalenie zadań do realizacji w 2024 r.
 5. Zapoznanie z pracą Zarządu i Rady w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 rok i przedstawienie stanowiska w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 7. Informacja nt. proponowanych zmian do Regulaminu Rady.
 8. Informacja nt. wprowadzonych zmian w Regulaminie Pracy Zarządu.
 9. Dyskusja nad złożonymi: sprawozdaniami i informacjami.
 10. Aktualizacja składu Rady LGD.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • przyjęcia sprawozdań dotyczących stanu realizacji LSR,
 • ustalenia zadań do realizacji w 2024 r.
 • przyjęcia Bilansu i Rachunku zysków i strat za 2023 r.
 • udzielenia absolutorium dla Zarządu,
 • przyjęcia zmian w Regulaminie Rady,
 • aktualizacji składu Rady i wyboru Przewodniczącego Rady,
 • zmiany wysokości diet Członków Rady,
 • ustanowienie diety i jej wysokości dla Członków Zarządu.

12. Wolne wnioski i zapytania, sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Z uwagi na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodne i punktualne przybycie. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z postanowieniem § 11 Statutu i złożoną Deklaracją Członkowską obowiązkiem każdego Członka jest opłacanie składki członkowskiej, która wynosi 10 zł rocznie dla osób fizycznych i osób prawnych z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD,
w przypadku nie spełnienia warunku liczebności (co najmniej 50% członków) Walne Zebranie Członków obędzie się w drugim terminie, tego samego dnia po upływie pół godziny.

 Za Zarząd LGD


Marek Śliwiński
Prezes LGD