OFERTA TURYSTYCZNA
Drukuj
Ogłoszenia o naborach:

W chwili obecnej nie prowadzimy naboru wniosków


Podstawowe informacje na dotyczące zakresu pomocy, rodzaju wnioskodawców, warunków przyznania pomocy, kryteriów wyboru


Na co można otrzymać pomoc?

Realizacja imprez i programów sportowo-rekreacyjnych oraz  opartych na lokalnej tradycji, historii, kulturze, zwyczajach czy obrzędowości, w tym:

 • Imprezy sportowo- rekreacyjne  skierowane do turystów
 • Programy sportowo- rekreacyjne skierowane do turystów
 • Zainicjowanie wydarzeń cyklicznych opartych na lokalnych zasobach skierowanych do turystów
 • Imprezy i wydarzenia promujące lokalną tradycję, historię, kulturę, zwyczaje czy obrzędowość

Przykłady: rajdy piesze, nordic-walking, rowerowe, wystawy starych sprzętów gosp. domowego, rekonstrukcje historyczne, pikniki kulinarne, zainicjowanie cyklicznego wydarzenia związanego z lokalną tradycją, historią, kulturą, zwyczajami czy obrzędowością

UWAGA! Operacja nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.


Stworzenie i działalność klastra produktów turystycznych wraz z wykreowaniem marki turystycznej „Na weekend”, w tym:

 • Kampanie promujące obszar objęty LSR
 • Portale internetowe informujące o wszystkich atrakcjach turystycznych obszaru objętego LSR, miejscach noclegowych i punktach gastronomicznych, wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, promocjach, programach lojalnościowych
 • Konferencje, szkolenia lub warsztaty skierowane do podmiotów związanych z branżą turystyczną
 • Kampanie promujące szlaki turystyczne

Przykłady: kampanie promocyjne w środkach masowego przekazu, kampanie billboardowe, portal www, konferencje, szkolenia, warsztaty z zakresu tworzenia wspólnej oferty turystycznej.

UWAGA! Operacja nie służy promocji produktów lub usług wyłącznie jednego podmiotu.


Tworzenie sieci w zakresie usług turystycznych

Przykłady: powstanie lub rozwój sieć oferujących usługi skierowane do turystów


Kto może otrzymać pomoc?

jednostka sektora finansów publicznych (gmina, powiat, biblioteka, ośrodek kultury itp.), organizacja pozarządowa, parafia, osoba fizyczna, przedsiębiorca


Wysokość, poziom i forma pomocy?

Refundacja poniesionych przez beneficjenta kosztów w wysokości do 150 000 zł nie więcej niż:

 • 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • 90% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.
 • 63,63% - w przypadku jednostek sektora finansów publicznych

Uwaga! Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką sektora finansów publicznych wynosi 95 445 zł i stanowi 63,63%  kosztów kwalifikowalnych (wkład EFRROW). Pozostała część (36,37%) stanowi wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych, nie jest wypłacana Wnioskodawcy, jednak obciąża limit środków wskazany w ogłoszeniu o naborze i budżet LSR

Limit na 1 beneficjenta w okresie realizacji LSR – 300 tys. zł


Koszty kwalifikowalne do przyznania refundacji.

 1. ogólne,
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowanie lokalnego dziedzictwa – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 8. wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników,
 9. podatku od towarów i usług (VAT),
 10. wartość wkładu rzeczowego

Wszystkie koszty muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.


Pozostałe warunki przyznania pomocy

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli:

 1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
 2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR (w tym miasto Strzyżów), chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
 4. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji
 5. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych
 6. podmiot ten wykaże, że:

a)      posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b)     posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

c)      wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować


Kryteria wyboru – jakie projekty będą preferowane przy wyborze przez LGD?

1. Potencjał wnioskodawcy umożliwiający realizację projektu    

 • Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować     10 pkt.
 • Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować     0 pkt.

2. Liczba odbiorców projektu    

 • Projekt skierowany jest do więcej niż 10 tys. osób    15 pkt.
 • Projekt skierowany jest do więcej niż 5 tys. osób  10 pkt
 • Projekt skierowany jest do więcej niż 1 tys. osób    5 pkt.
 • Projekt skierowany jest do 1 tys. osób i mniej osób    0 pkt.

3. Wnioskowana kwota pomocy    

 • Wnioskowana kwota pomocy ocenianej operacji jest niższa niż średnia wnioskowana kwota pomocy wszystkich złożonych w naborze operacji     5 pkt.
 • Wnioskowana kwota pomocy ocenianej operacji jest równa lub wyższa niż średnia wnioskowana kwota pomocy wszystkich złożonych w naborze operacji  0 pkt.

4. Promocja walorów: historycznego, przyrodniczego, architektonicznego, kulturowego obszaru objętego LSR    

 • Realizacja projektu przyczyni się do promocji wszystkich 4 walorów obszaru objętego LSR    20 pkt.
 • Realizacja projektu przyczyni się do promocji 3 walorów obszaru objętego LSR   15 pkt.
 • Realizacja projektu przyczyni się do promocji 2 walorów obszaru objętego LSR    10 pkt
 • Realizacja projektu przyczyni się do promocji 1 waloru obszaru objętego LSR    5 pkt.
 • Realizacja projektu nie przyczyni się do promocji walorów obszaru objętego LSR    0 pkt.


5. Innowacyjny* charakter projektu    

 • Projekt jest innowacyjny na skalę województwa podkarpackiego    15 pkt.
 • Projekt jest innowacyjny na skalę obszaru objętego LSR   10 pkt
 • Projekt jest innowacyjny na skalę gminy w której będzie realizowany   5 pkt.
 • Projekt nie jest innowacyjny   0 pkt.

6. Wnioskodawca korzystał z doradztwa w zakresie rozpatrywanego wniosku w biurze LGD     

 • Wnioskodawca złożył wniosek i korzystał z usług doradczych bezpośrednio (osobiście) w biurze LGD przed zakończeniem naboru    5 pkt.
 • Wnioskodawca złożył wniosek i nie korzystał z  usług doradczych bezpośrednio (osobiście) w biurze LGD przed zakończeniem naboru    0 pkt.


*Innowacyjność to wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub społecznych.

Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów – 70

Minimum punktów przy wyborze operacji do dofinansowania – 18


Formularze wniosków na operacje w ramach celu szczegółowego I.1 OFERTA TURYSTYCZNA

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Materiały

2) Biznesplan (wersja 4z)

Materiały

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z

Materiały

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

Materiały

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Materiały

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Materiały

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Materiały

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Materiały

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX
Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX.odt 6.37MB