INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA
Drukuj

Ogłoszenia o naborach:

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2021


Podstawowe informacje na dotyczące zakresu pomocy, rodzaju wnioskodawców, warunków przyznania pomocy

Na co można otrzymać pomoc?

Budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej służącej turystom, w tym:

 • Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
 • Budowa lub przebudowa miejsc służących organizacji wydarzeń kulturalnych na otwartym powietrzu
 • Przebudowa obiektów pełniących funkcje kulturalne

Przykłady: areny plenerowe, altany, siłownie zewnętrzne, place zabaw

Tworzenie nowych lub poszerzanie i podnoszenie funkcjonalności istniejących niekomercyjnych i ogólnie dostępnych szlaków turystycznych wraz z ich promocją, w tym:

 • Tworzenie szlaków turystycznych
 • Poszerzenie lub podniesienie funkcjonalność szlaków turystycznych
 • Kampanie promujące szlaki turystyczne


Przykłady: budowa infrastruktury turystycznej na szlakach turystycznych, znakowanie szlaków, tablice informacyjne, aplikacje na telefon, kampanie, publikacje promujące szlaki,

Tworzenie lub rozwój podmiotów świadczących usługi noclegowe oraz punktów gastronomicznych, w tym:

 • Powstawanie podmiotów w zakresie świadczenia usług noclegowych lub gastronomicznych
 • Rozwijanie działalności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług noclegowych lub gastronomicznych

Przykłady: cukiernia tradycyjna, kuchnia regionalna, usługi cateringowe, kawiarnia, hotelik, turystyka wiejska

Kto może otrzymać pomoc?

jednostka sektora finansów publicznych (gmina, powiat, biblioteka, ośrodek kultury itp.), organizacja pozarządowa, parafia, osoba fizyczna, przedsiębiorca

W przypadku projektów dotyczących Tworzenia podmiotów świadczących usługi noclegowe oraz punktów gastronomicznych pomoc może otrzymać podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej, nie podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, który nie prowadzi i w ostatnich 24 miesiącach przed złożeniem wniosku nie prowadził działalności gospodarczej

W przypadku projektów dotyczących Rozwoju podmiotów świadczących usługi noclegowe oraz punktów gastronomicznych podmiot wykonujący działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - mikro i małe przedsiębiorstwa (zatrudniające nie więcej niż 49 osób), które w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywały łącznie co najmniej 365 dni działalność gospodarczą.

Wysokość, poziom i forma pomocy?

Pomoc w formie refundacji w wysokości do 150 000 zł o intensywności:

1)      70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

2)      90% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów,

3)      63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.


Uwaga! Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką sektora finansów publicznych wynosi 95 445 zł i stanowi 63,63%  kosztów kwalifikowalnych (wkład EFRROW). Pozostała część (36,37%) stanowi wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych, nie jest wypłacana Wnioskodawcy, jednak obciąża limit środków wskazany w ogłoszeniu o naborze
i budżet LSR

Limit na 1 beneficjenta w okresie realizacji LSR – 300 tys. zł (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych).


Uwaga! W przypadku projektów dotyczących Tworzenia podmiotów świadczących usługi noclegowe oraz punktów gastronomicznych pomoc wypłacana na zasadzie premii (w formie płatności ryczałtowej), a jej wysokość wynosi 80 000 zł. Wypłata środków następuje w 2 etapach: 80% płatne z góry (po podpisaniu umowy), 20% po zakończeniu operacji. Działalność gospodarczą należy prowadzić przez okres co najmniej 2 lat od dnia wypłaty środków.

W przypadku projektów dotyczących Rozwoju podmiotów świadczących usługi noclegowe oraz punktów gastronomicznych pomoc wypłacana w formie refundacji poniesionych przez beneficjenta kosztów w wysokości nie wyższej niż:

 1. 300 000 zł - w przypadku utworzenia w wyniku realizacji operacji 3 etatów,
 2. 200 000 zł - w przypadku utworzenia w wyniku realizacji operacji 2 etatów,
 3. 100 000 zł - w przypadku utworzenia w wyniku realizacji operacji 1 etatu,

nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych

Limit na 1 beneficjenta w okresie realizacji LSR – 300 tys. zł.

Miejsca pracy, w tym miejsca pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, należy utrzymać do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Koszty kwalifikowalne do przyznania refundacji.

 1. ogólne,
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowanie lokalnego dziedzictwa – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 8. podatku od towarów i usług (VAT),
 9. wartość wkładu rzeczowego

Wszystkie koszty muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Pozostałe warunki przyznania pomocy

Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli:

 1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
 2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR (w tym miasto Strzyżów),  chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
 4. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
 5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem
  (w przypadku operacji związanych z tworzeniem lub rozwojem podmiotów świadczących usługi noclegowe oraz punktów gastronomicznych);
 6. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
 7. podmiot ten wykaże, że:

a)      posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b)     posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

c)      wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować(w przypadku operacji związanych z rozwojem podmiotów świadczących usługi noclegowe oraz punktów gastronomicznych);

8. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

9. została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi


Kryteria wyboru – jakie projekty będą preferowane przy wyborze przez LGD?

1. Potencjał wnioskodawcy umożliwiający realizację projektu    
Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować     10 pkt.
Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować  0 pkt.

2. Liczba odbiorców projektu    
Z produktów realizowanego projektu będzie korzystać więcej niż 2 tys. osób rocznie    15 pkt.
Z produktów realizowanego projektu będzie korzystać więcej niż 1 tys. osób rocznie   10 pkt.
Z produktów realizowanego projektu będzie korzystać 1 tyś. osób rocznie  i mniej    5 pkt.
Z produktów  realizowanego projektu będzie korzystać 0,5 tyś. osób rocznie i mniej  0 pkt.

3. Wnioskowana kwota pomocy    
Wnioskowana kwota pomocy ocenianej operacji jest niższa niż średnia wnioskowana kwota pomocy wszystkich złożonych w naborze operacji    5 pkt.
Wnioskowana kwota pomocy ocenianej operacji jest równa lub wyższa niż średnia wnioskowana kwota pomocy wszystkich złożonych w naborze operacji  0 pkt.

4. Wielkość miejscowości na terenie której projekt będzie realizowany    

Realizacja projektu w miejscowości do 500 mieszkańców (włącznie)    10 pkt.
Realizacja projektu w miejscowości pomiędzy 500 a 1500 mieszkańców (włącznie)   5 pkt.
Realizacja projektu w miejscowości powyżej 1500 mieszkańców    0 pkt.

5. Innowacyjny* charakter projektu    
Projekt jest innowacyjny na skalę województwa podkarpackiego    15 pkt.
Projekt jest innowacyjny na skalę obszaru objętego LSR    10 pkt.
Projekt jest innowacyjny na skalę gminy w której będzie realizowany    5 pkt.
Projekt nie jest innowacyjny    0 pkt.

6. Wnioskodawca korzystał z doradztwa w zakresie rozpatrywanego wniosku w biurze LGD
Wnioskodawca złożył wniosek i korzystał z usług doradczych bezpośrednio (osobiście) w biurze LGD przed zakończeniem naboru    5 pkt.
Wnioskodawca złożył wniosek i nie korzystał z  usług doradczych bezpośrednio (osobiście) w biurze LGD przed zakończeniem naboru    0 pkt.

* Innowacyjność to wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub społecznych.


Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów – 60

Minimum punktów przy wyborze operacji do dofinansowania – 15


Formularze wniosków na operacje w ramach celu szczegółowego I.2 TWORZENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, KULTURALNEJ I REKREACYJNEJ

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Materiały

2) Biznesplan (wersja 4z)

Materiały

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z

Materiały

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

Materiały

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Materiały

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Materiały

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Materiały

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Materiały

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX
Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX.odt 6.37MB