ZACHOWANIE DZIEDZICTWA
Drukuj

Ogłoszenia o naborach:

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2017 (kliknij aby zobaczyć informacje o naborze) NABÓR ZAKOŃCZONY!!

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2017 (kliknij aby zobaczyć informacje o naborze) NABÓR ZAKOŃCZONY!!


Podstawowe informacje na dotyczące zakresu pomocy, rodzaju wnioskodawców, warunków przyznania pomocy

Na co można otrzymać pomoc?

Zachowanie, odnowa, oznakowanie lub zagospodarowanie terenu wokół obiektów stanowiących lokalne dziedzictwo historyczne krajobrazowe i przyrodnicze, w tym:

 • Zachowanie, odnowienie, oznakowanie lub zagospodarowanie terenu wokół obiektów wpisanych do rejestru bądź ewidencji zabytków
 • Zachowanie, odnowienie, oznakowanie lub zagospodarowanie terenu wokół obiektów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze i krajobrazowe

Przykłady: drogowskazy do obiektów zabytkowych, remont zabytkowych pomników, zabezpieczenie cennych pomników przyrody, remont zabytkowych kościołów

Rozwój i promocja muzeów i innych obiektów pełniących ich funkcję, w tym:

 • Rozwinięcie działalności przez obiekty pełniące funkcje muzealne,
 • Kampanie promujące obiekty muzealne


Przykłady: zakup eksponatów, gablot wystawowych, foldery, strony internetowe, panoramy sferyczne zbiorów, audio przewodniki, aplikacje na telefon.

Kto może skorzystać z pomocy?

jednostka sektora finansów publicznych (gmina, powiat, biblioteka, ośrodek kultury itp.), organizacja pozarządowa, parafia, osoba fizyczna, przedsiębiorca

Wysokość, poziom i forma pomocy?

Pomoc w formie refundacji w wysokości do 150 000 zł o intensywności:

1)      70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

2)      90% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów,

3)      63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Limit na 1 beneficjenta w okresie realizacji LSR – 300 tys. zł.


Koszty kwalifikowalne do przyznania refundacji.

 1. ogólne,
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowanie lokalnego dziedzictwa – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 8. wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników,
 9. podatku od towarów i usług (VAT),
 10. wartość wkładu rzeczowego.

Wszystkie koszty muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Pozostałe warunki przyznania pomocy

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli:

 1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
 2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR (w tym miasto Strzyżów),  chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
 4. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
 5. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
 6. podmiot ten wykaże, że:

a)      posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b)     posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

c)      wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.


Kryteria wyboru – jakie projekty będą preferowane przy wyborze przez LGD?

1. Potencjał wnioskodawcy umożliwiający realizację projektu

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować oraz posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji – 10 pkt.

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji –5 pkt.

Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować ani nie posiada zasobów odpowiednich do przedmiotu operacji– 0 pkt.

2. Wkład własny Wnioskodawcy

Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem minimum powyżej 30%– 15 pkt.

Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem minimum powyżej 20%– 10 pkt.

Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem minimum o 10% i więcej– 5 pkt.

Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem minimum poniżej 10%– 0 pkt.

3. Promocja walorów: historycznego, przyrodniczego, architektonicznego, kulturowego obszaru objętego LSR

Realizacja projektu przyczyni się do promocji wszystkich 4 walorów obszaru objętego LSR – 20 pkt.

Realizacja projektu przyczyni się do promocji 3 walorów obszaru objętego LSR – 15 pkt.

Realizacja projektu przyczyni się do promocji 2 walorów obszaru objętego LSR – 10 pkt.

Realizacja projektu przyczyni się do promocji 1 waloru obszaru objętego LSR - 5 pkt.

Realizacja projektu nie przyczyni się do promocji walorów obszaru objętego LSR – 0 pkt.

4. Wielkość miejscowości na terenie której projekt będzie realizowany

Realizacja projektu w miejscowości do 500 mieszkańców (włącznie) – 10 pkt.

Realizacja projektu w miejscowości pomiędzy 500 a 1500 mieszkańców (włącznie) – 5 pkt.

Realizacja projektu w miejscowości powyżej 1500 mieszkańców– 0 pkt.

5. Innowacyjny* charakter projektu

Projekt jest innowacyjny na skalę województwa podkarpackiego – 15 pkt.

Projekt jest innowacyjny na skalę obszaru objętego LSR – 10 pkt.

Projekt jest innowacyjny na skalę gminy w której będzie realizowany - 5 pkt.

Projekt nie jest innowacyjny – 0 pkt.


* Innowacyjność to wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub społecznych.

Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów – 70

Minimum punktów przy wyborze operacji do dofinansowania – 18


Formularze wniosków na operacje w ramach celu szczegółowego I.1 ZACHOWANIE LOKALNEGO DZIEDZICTWA

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Materiały

2) Biznesplan (wersja 4z)

Materiały

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z

Materiały

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

Materiały

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Materiały

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Materiały

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Materiały

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Materiały

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX
Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX.odt 6.37MBHarmonogram naborów na operacje z zakresu ZACHOWANIE LOKALNEGO DZIEDZICTWA

Termin: II półroczne 2017 roku

Limit środków: 550 tys. zł


Wyniki naborów na operacje z zakresu ZACHOWANIE LOKALNEGO DZIEDZICTWA

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 18.10.2017 r. (zawierający min. przebieg posiedzenia, informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których wniosków wyłączenie dotyczy,przebieg i wyniki głosowań).


NABÓR 5/2017 (zachowanie, odnowa, oznakowanie lub zagospodarowanie terenu wokół obiektów stanowiących lokalne dziedzictwo historyczne krajobrazowe i przyrodnicze)

Lista oceny wstępnej(zawierająca listę wszystkich podlegających ocenie wniosków, ze wskazaniem wyniku oceny wstępnej)

Lista operacji wybranych do przyznania pomocy (zawierającą wszystkie wybrane do przyznania pomocy operacje w kolejności zależnej od liczby uzyskanych punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków)


NABÓR 6/2017 (rozwój i promocja muzeów i innych obiektów pełniących ich funkcję)

Lista oceny wstępnej(zawierająca listę wszystkich podlegających ocenie wniosków, ze wskazaniem wyniku oceny wstępnej)

Lista operacji wybranych do przyznania pomocy (zawierającą wszystkie wybrane do przyznania pomocy operacje w kolejności zależnej od liczby uzyskanych punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków)