Wiśniowa Frysztak Korczyna Krościenko Wyżne Strzyżów Wojaszówka
ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSP.
Drukuj

Ogłoszenia o naborach:

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2016 (kliknij aby zobaczyć informacje o naborze) NABÓR ZAKOŃCZONY!!


Podstawowe informacje na dotyczące zakresu pomocy, rodzaju wnioskodawców, warunków przyznania pomocy

Na co można otrzymać pomoc?

 • Inwestycje na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw


Przykłady: zakup maszyn, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, budowa i wyposażenie obiektów handlowych, remont połączony z modernizacją obiektów.

Kto może skorzystać z pomocy?

Podmiot który w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuje tę działalność.

Mikro i małe przedsiębiorstwa (zatrudniające nie więcej niż 49 osób) mające adres wykonywania działalności gospodarczej (osoba fizyczna prowadząca dz. gosp) lub siedzibę lub oddział na obszarze objętym LSR (osoba prawna)

Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:
•    działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
•    górnictwo i wydobywanie;
•    działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
•    przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
•    wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
•    produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
•    produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
•    produkcja metali;
•    produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
•    transport lotniczy i kolejowy;
•    gospodarka magazynowa.

Wysokość, poziom i forma pomocy?

Refundacja poniesionych przez beneficjenta kosztów w wysokości:

1)     300 000 zł - w przypadku utworzenia w wyniku realizacji operacji 3 etatów,

2)     200 000 zł - w przypadku utworzenia w wyniku realizacji operacji 2 etatów,

3)     100 000 zł - w przypadku utworzenia w wyniku realizacji operacji 1 etatu,

nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych.

Limit na 1 beneficjenta w okresie realizacji LSR – 300 tys. zł.

Miejsca pracy, w tym miejsca pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, należy utrzymać do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Koszty kwalifikowalne do przyznania refundacji.

 1. ogólne,
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowanie lokalnego dziedzictwa – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 8. podatku od towarów i usług (VAT),
 9. wartość wkładu rzeczowego

Wszystkie koszty muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu or racjonalne.

Koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o koszty ogólne.

Pozostałe warunki przyznania pomocy

Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli:

 1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
 2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR (w tym miasto Strzyżów),  chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
 4. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
 5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem
  minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
 6. podmiot ten wykaże, że:

a)      posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b)     posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

c)      wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

7. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Kryteria wyboru – jakie projekty będą preferowane przy wyborze przez LGD?

1. Potencjał wnioskodawcy umożliwiający realizację projektu

Wnioskodawca prowadzi nieprzerwanie działalność gospodarczą w zakresie objętym projektem dłużej niż 3 lata – 15 pkt.

Wnioskodawca prowadzi nieprzerwanie działalność gospodarczą w zakresie objętym projektem dłużej niż 1 rok – 10 pkt.

Wnioskodawca prowadzi nieprzerwanie działalność gospodarczą w zakresie objętym projektem krócej niż 1 rok – 5 pkt.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie objętym projektem – 0 pkt.

2. Ilość utworzonych miejsc pracy

W wyniku realizacji projektu powstanie więcej niż 3 etaty, ponad wymagane minimum – 20 pkt.

W wyniku realizacji projektu powstanie więcej niż 2 etaty, ponad wymagane minimum – 15 pkt.

W wyniku realizacji projektu powstanie więcej niż 1 etat, ponad wymagane minimum – 10 pkt.

W wyniku realizacji projektu powstanie 1 etat, ponad wymagane  minimum – 5 pkt.

W wyniku realizacji projektu nie powstanie nowy etat, ponad wymagane minimum – 0 pkt.

3. Wielkość miejscowości na terenie której projekt będzie realizowany

Realizacja projektu w miejscowości do 500 mieszkańców (włącznie) – 10 pkt.

Realizacja projektu w miejscowości pomiędzy 500 a 1500 mieszkańców (włącznie) – 5 pkt.

Realizacja projektu w miejscowości powyżej 1500 mieszkańców– 0 pkt.

4. Wkład własny Wnioskodawcy**

Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem minimum powyżej 30%– 15 pkt.

Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem minimum powyżej 20%– 10 pkt.

Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem minimum o 10% i więcej– 5 pkt.

Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem minimum poniżej 10%– 0 pkt.

5. Innowacyjny* charakter projektu

Projekt jest innowacyjny na skalę województwa podkarpackiego – 15 pkt.

Projekt jest innowacyjny na skalę obszaru objętego LSR – 10 pkt.

Projekt jest innowacyjny na skalę gminy w której będzie realizowany - 5 pkt.

Projekt nie jest innowacyjny – 0 pkt.

6. Potencjał przedsiębiorstwa w zakresie eksportu produktów i usług

Wnioskodawca będzie sprzedawał swoje produkty lub usługi głównie podmiotom z poza obszaru objętego LSR – 10 pkt.

Wnioskodawca będzie sprzedawał swoje produkty lub usługi głównie podmiotom z obszaru objętego LSR - 5 pkt.

Wnioskodawca będzie sprzedawał swoje produkty lub usługi głównie podmiotom z gminy, w której prowadzi działalność gospodarczą – 0 pkt.


* Innowacyjność to wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub społecznych.

** Wysokość wkładu własnego = (koszty kwalifikowalne – wnioskowana kwota pomocy) x 100% / koszty kwalifikowalne

Jednocześnie należy mieć na uwadze wymagany rozporządzeniem i LSR minimalny poziom wkładu własnego, wnoszony przez Wnioskodawcę w zakresie realizowanej operacji. W związku z powyższym od uzyskanej % wartości wysokości wkładu własnego należy odjąć % obligatoryjnego wkładu własnego Wnioskodawcy. Wymagalny wkład własny w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wynosi: 30%,

Przykład:

Koszty kwalifikowane projektu – 100 000 zł

Wnioskowana kwota pomocy – 69 000 zł

Wysokość wkładu własnego = 100 000 – 69 000 x 100% / 100 000 = 31%

Wysokość wkładu własnego ponad wymagane minimum = 31% - 30% = 1% tj. wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem mninium o 1% - Wnioskodawca otrzymuje w kryterium 0 pkt.


Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów – 85

Minimum punktów przy wyborze operacji do dofinansowania – 21


Formularze wniosków na operacje w ramach celu szczegółowego II.1 ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uwaga!
W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały  udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. - otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r. - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 24 luty 2017 r. - otwórz

9) Narzędzia pomocnicze:

 • Wyliczanie momentu bazowego (.excel)


Harmonogram naborów na operacje z zakresu ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Termin: II półroczne 2016 roku oraz I półrocze 2019 roku

Limit środków: 1,3 mln zł oraz 700 tys. zł


Wyniki naborów na operacje z zakresu ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wyniki naboru nr 2/2016 przeprowadzonego w dniach 23.11-09.12.2016 r.


Listy dotyczące pierwotnej oceny

 • Lista oceny wstępnej (zawierająca listę wszystkich podlegających ocenie wniosków, ze wskazaniem wyniku oceny wstępnej)
 • Lista operacji wybranych do przyznania pomocy (zawierającą wszystkie wybrane do przyznania pomocy operacje w kolejności zależnej od liczby uzyskanych punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków)

Listy dotyczące rozpatrywanych protestów

Lista operacji wybranych do przyznania pomocy PO PONOWNEJ OCENIE OPERACJI, których protest uwzględniony został przez Zarząd Województwa Podkarpackiego z dnia 28.03.2017 r. 


Protokoły z posiedzeń

 


Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama

Multimedia

Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama