PODEJMOWANIE DZ. GOSP.
Drukuj

Ogłoszenia o naborach:

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 11/2019 (kliknij aby zobaczyć informacje o naborze)


Podstawowe informacje na dotyczące zakresu pomocy, rodzaju wnioskodawców, warunków przyznania pomocy


Kto może się ubiegać o pomoc ?

Osoba fizyczna, jeżeli:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,


UWAGA!

Informujemy, że w naborze planowanym w I półroczu 2019 roku o pomoc ubiegać będą się mogły jedynie osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne!!

Wyjaśnienia dotyczące dokumentowania miejsca zamieszkania podmiotu będącego osobą fizyczną TUTAJ


Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy:

 • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;


Jakie są warunki przyznania pomocy ?


Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

 • koszty planowane do poniesienia w ramach operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,
 • operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów planowanych do poniesienia w ramach operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 • operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji,
 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
 • realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;


Biznesplan, zawiera co najmniej:

 • wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów lub usług,
 • informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować,
 • wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;
 • planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.


Biznesplan, jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 • górnictwo i wydobywanie;
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 • produkcja metali;
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
 • transport lotniczy i kolejowy;
 • gospodarka magazynowa.


Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków.


Jakie są zobowiązania beneficjenta?

Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

 • zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;


Osiągnięcie co najmniej 30 % zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej;

Prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo poprzez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez samorząd województwa, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych;

Osiągnięcia celu operacji oraz wskaźników jego realizacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy;

Zachowania trwałości projektu przez okres 2 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej (zachowanie dokumentacji przez okres 5 lat);

Udostępniania danych Lokalnej Grupie Działania, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR.


Jaka jest forma i wysokość pomocy ?

Pomoc wypłacana na zasadzie premii (w formie płatności ryczałtowej), a jej wysokość waha się w zależności od rodzaju podejmowanej działalności:

1)     Działalność produkcyjna - 100 000 zł

2)     Działalność usługowa w zakresie:

 • budownictwo
 • informacja i komunikacja
 • zakwaterowanie i gastronomia
 • kultura, rozrywka i rekreacja

- 80 000 zł

3)     Działalność usługowa w pozostałym zakresie - 50 000 zł

UWAGA!

Wypłata środków następuje w 2 etapach:

Pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:

 • podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 • zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, chyba że korzysta z uprawnienia „ulga na start”;
 • uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;


Druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, a w przypadku gdy beneficjent korzystał z uprawnienia „ulga na start”, jeżeli zgłosił się do ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania działalności gospodarczej;

Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a wniosek o płatność drugiej transzy – po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.


Jakie są koszty planowane do poniesienia w ramach planowanej operacji ?

Pomoc na operację jest przyznawana jeżeli planowane koszty operacji mieszczą się w poniższym zakresie:

 • ogólne,
 • zakupu robót budowlanych lub usług,
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 • zakupu rzeczy innych w tym materiałów,
 • podatku od towarów i usług (VAT),
 • planowane koszty są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.


Kryteria wyboru – jakie projekty będą preferowane przy wyborze przez LGD?

1. Potencjał wnioskodawcy umożliwiający realizację projektu

 • Wnioskodawca posiada udokumentowane wykształcenie i doświadczenie zawodowe odpowiednie do przedmiotu planowanej działalności    10
 • Wnioskodawca posiada udokumentowane wykształcenie lub doświadczenie zawodowe odpowiednie do przedmiotu planowanej działalności    5
 • Wnioskodawca nie posiada udokumentowanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego odpowiedniego do przedmiotu planowanej działalności    0

2. Ilość utworzonych miejsc pracy

 • W wyniku realizacji projektu powstanie (bez samo zatrudnienia) co najmniej 2 etaty    15 pkt.
 • W wyniku realizacji projektu powstanie (bez samo zatrudnienia) co najmniej 1 etat     10 pkt.
 • W wyniku realizacji projektu powstanie (bez samo zatrudnienia) mniej niż 1 etat     5 pkt.
 • W wyniku realizacji projektu powstanie jedynie samozatrudnienie    0 pkt.


3. Walka z bezrobociem i promowanie przedstawicieli grup defaworyzowanych* ujętych w LSR

 • Wnioskodawca jest osobą bezrobotną i przedstawicielem jednej z grup defaworyzowanych     10 pkt.
 • Wnioskodawca jest osobą bezrobotną i nie jest przedstawicielem jednej z grup defaworyzowanych    5 pkt.
 • Wnioskodawca nie jest osobą bezrobotną 0 pkt.


4 .Wielkość miejscowości na terenie której projekt będzie realizowany

 • Realizacja projektu w miejscowości do 500 mieszkańców (włącznie)   10 pkt.
 • Realizacja projektu w miejscowości pomiędzy 500 a 1500 mieszkańców (włącznie)    5 pkt.
 • Realizacja projektu w miejscowości powyżej 1500 mieszkańców    0 pkt.


5. Innowacyjny** charakter projektu

 • Projekt jest innowacyjny na skalę województwa podkarpackiego    15 pkt.
 • Projekt jest innowacyjny na skalę obszaru objętego LSR    10 pkt.
 • Projekt jest innowacyjny na skalę gminy w której będzie realizowany    5 pkt.
 • Projekt nie jest innowacyjny   0 pkt.


6. Wnioskodawca korzystał z doradztwa w zakresie rozpatrywanego wniosku w biurze LGD

 • Wnioskodawca złożył wniosek i korzystał z usług doradczych bezpośrednio (osobiście) w biurze LGD przed zakończeniem naboru   5 pkt.
 • Wnioskodawca złożył wniosek i nie korzystał z  usług doradczych bezpośrednio (osobiście) w biurze LGD przed zakończeniem naboru    0 pkt.


*Grupy defaworyzowane – osoby bezrobotne (zarejestrowane w PUP).

** Innowacyjność to wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub społecznych.


Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów – 65

Minimum punktów przy wyborze operacji do dofinansowania – 17


Formularze wniosków na operacje w ramach celu szczegółowego II.2 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uwaga!
W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały  udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz
7) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407 2013 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.) - otwórz
8) Przetwarzanie danych osobowych - klauzule RODO (plik TUTAJ, plikTUTAJ)

Harmonogram naborów na operacje z zakresu PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Termin: II półroczne 2016 roku oraz I półrocze 2019 roku

Limit środków: 900 tys. zł oraz 600 tys. zł


Wyniki naborów na operacje z zakresu PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WYNIKI NABORU NR 11/2019

Dnia 27.05.2019 roku o godzinie 11.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD, przy ul. Daszyńskiego 3 w Strzyżowie, odbyło się Posiedzenie Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dotyczące oceny wniosków złożonych w naborze 11/2019

Poniżej znajdują się najważniejsze dokumenty dotyczące wymienionego posiedzenia:

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 27.05.2019 r. (zawierający min. przebieg posiedzenia, informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których wniosków wyłączenie dotyczy,przebieg i wyniki głosowań).


NABÓR 11/2019 (podejmowanie działalności gospodarczej)

Lista oceny wstępnej(zawierająca listę wszystkich podlegających ocenie wniosków, ze wskazaniem wyniku oceny wstępnej)

Lista operacji wybranych do przyznania pomocy (zawierającą wszystkie wybrane do przyznania pomocy operacje w kolejności zależnej od liczby uzyskanych punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków)


WYNIKI NABORU NR 1/2016

Listy dotyczące pierwotnej oceny

Lista oceny wstępnej (zawierająca listę wszystkich podlegających ocenie wniosków, ze wskazaniem wyniku oceny wstępnej)

Lista operacji wybranych do przyznania pomocy (zawierającą wszystkie wybrane do przyznania pomocy operacje w kolejności zależnej od liczby uzyskanych punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków) - PO ZMIANACH WYNIKAJĄCYCH Z WEZWANIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZEKAZANEGO PISMEM Z DNIA 13.01.2017 r.


Listy dotyczące rozpatrywanych protestów

Lista operacji wybranych do przyznania pomocy PO ROZPATRZENIU PROTESTÓW od oceny i wyboru operacji z dnia 16.01.2017 r.

Lista operacji wybranych do przyznania pomocy - PO PONOWNEJ OCENIE OPERACJI  których protest uwzględniony został przez Zarząd Województwa Podkarpackiego z dnia 28.03.2017 r.


Protokoły z posiedzeń

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 16.12.2016 r. (zawierający min. przebieg posiedzenia, informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których wniosków wyłączenie dotyczy,przebieg i wyniki głosowań)

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 16.01.2017 r. (zawierający min. przebieg posiedzenia, informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których wniosków wyłączenie dotyczy,przebieg i wyniki głosowań)

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 10.02.2017 r. (zawierający min. przebieg posiedzenia, informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których wniosków wyłączenie dotyczy,przebieg i wyniki głosowań)

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 28.03.2017 r. (zawierający min. przebieg posiedzenia, informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których wniosków wyłączenie dotyczy,przebieg i wyniki głosowań)

 


Ankieta WOLNE ŚRODKI 2020

Reklama

Projekty współpracy

Reklama
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama